Aspasia of Miletus

Aspasia of Miletus

*470 BCE (Miletus)
†400 BCE (Athens)

Back to top